Как на айфоне сделать один рабочий стол

Как на айфоне сделать один рабочий стол
Как на айфоне сделать один рабочий стол
Как на айфоне сделать один рабочий стол
Как на айфоне сделать один рабочий стол

Skip to main content

09.11.2012

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА СЛИВНИЦА
2200 гр.Сливница, пл."Съединение" №1, тел: 0889 878 771; 0885 818 149
факс-0727/4-43-77; e-mail: ; Web-page. www.slivnitsa.bg

Изх. № ИР-15/09.11.2012 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,

С В И К В А М

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВНИЦА на заседание на 13.11.2012 г. /вторник/
от 16.00 ч. в заседателната зала на община Сливница – ІІІ етаж с

ДНЕВЕН РЕД:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

Вх. № 134 ОТНОСНО: Кандидатстване на община Сливница по Оперативна програма „Административен капацитет” по приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07. – Вносител: Георги Георгиев – Председател на ОбС

Вх. № 135 ОТНОСНО: Във връзка със сключен договор от ИПП № BG161PO001/4.1-04/2010/009 и Регистрационен договор на договора от ИСУН BG161PO001/4.1-04-0069-C0001 между община Сливница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект № BG161PO001/4.1-04-0069 „Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част І етап” е необходимо издаване на Запис на заповед без протест и без разноски, поради удължаване на срока по договора до 01.06.2013 г.
– Вносител: Георги Георгиев – Председател на ОбС

Вх. № 136 ОТНОСНО:Разрешаване изработване и процедиране на подробен устройствен план/ПУП/-план за застрояване за НПИ №135010 в м."КОПАЧЕЛ" по КВС в землището на с.Алдомировци – Вносител: Георги Георгиев – Председател на ОбС
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
3. Въпроси към кмета на общината и отговори
4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Георги Георгиев/

Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол Как на айфоне сделать один рабочий стол

Статьи по теме:Отзывы о подарках от деда мороза из великого устюга

Как из селедки сделать масло из

Как сделать 3 в эффект в адобе

Хорошие электронные открытки с днем рождения

Бегемотик своими руками из кожи выкройки